Afilia’t a Esquerra Verda

  Dades personals

  Nom Cognoms Data de naixament

  Tipus de document

  Número de document  Dades de contacte

  País
  Província
  Regió / Província
  Municipi Codi postal Adreça Correu electrònic Telèfon  Dades bancaries

  Banc o Caixa IBAN Selecciona la teva quota mensual 6€ (quota mínima)10€15€Superior
  Quina quantitat?

  La quota és mensual pero es gira trimestralment
  Autoritzo Esquerra Verda a tractar les dades facilitades a través d'aquest formulari amb la finalitat de tramitar la meva alta com militant d'Esquerra Verda, gestionar el meu compte de militant així com, si és el cas, el cobrament de les quotes corresponents. La manca d'autorització o oposició al tractament de les meves dades esdevindrà en renúncia a ser militant d'Esquerra Verda. Estic d'acord amb els drets i obligacions que implica ser militant d'Esquerra Verda, tal com es recull en els Estatuts del Partit Accepto la Política de Privadesa (protecció de dades personals, garantia dels drets digitals i gestió de cookies) reflectides en aquest lloc web En el cas que sigui procedent, i si el pagament de la quota es realitza a través de domiciliació bancària, autoritzo que aquelles dades imprescindibles siguin comunicades a l'entitat assenyalada per a la corresponent ordre de domiciliació. Autoritzo que Esquerra Verda m'enviï informació sobre activitats, notícies, esdeveniments qualsevol altre tipus d'informació d'interès relacionada amb aquesta formació.